ذخیره استعدادها

استعدادهای ذخیره 1

طرح ذخیره استعدادها

شرکت ما یک طرح ذخیره استعداد کامل دارد.از یک سو، از طریق ایجاد پایگاه داده ذخیره استعداد، شرکت ما پایگاه داده ذخیره استعدادها را برای موقعیت های اصلی در صورت نیاز فوری شرکت به پرسنل برای مراجعه و تماس ایجاد می کند.از سوی دیگر، هدف از ارتقای رشد استعدادها از طریق آموزش برنامه ریزی شده و چرخش شغلی در سازمان محقق می شود. در حال حاضر، در ابتدا شاخص های زیر محقق شده است:

* بهبود به موقع و اثربخشی آموزش کارکنان.

* حس شایستگی و وفاداری کارکنان بهبود یافته است.

از نظر جابجایی کارکنان، شرکت از غیرفعال به فعال تبدیل شد و نرخ جابجایی کارکنان را بین 10 تا 20 درصد کنترل کرد.

برای پست‌های فنی یا پست‌های مدیریتی، استعدادها را حداکثر تا 3 تا 5 نفر ذخیره کنید؛ برای پست‌های غیر حساس، راهی برای جذب به موقع افراد مناسب در صورت نیاز وجود دارد.